Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Remont bazyliki
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Nazwa zamówienia:
Wykonanie badań konserwatorskich wraz z konserwacją techniczną i estetyczną dekoracji malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki Mniejszej pw. WNMP OO. Bernardynów
w Rzeszowie

 realizowanego w ramach projektu nr nr RPPK.04.04.00-18-0071/16
 
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań konserwatorskich wraz z konserwacją techniczną i estetyczną dekoracji malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki Mniejszej pw. WNMP OO. Bernardynów w Rzeszowie, stanowiącej własność Zamawiającego.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
·         Konserwację dekoracji malarskiej ścian i sklepień:
- Prezbiterium – 516,44 m2,
- Transept (bez kaplicy) – 480,72 m2,
- Nawa główna – 607,78 m2.
·         Konserwację gzymsów wykonanych w technologii narzutu:
- Prezbiterium – 49,98 m2,
- Transept (bez kaplicy) – 62,90 m2,
- Nawa główna – 48,44 m2.
.
Kod CPV
45.45.31.00-8   Roboty renowacyjne
45.26.27.10-1   Konserwacja fresków
 
 
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji
1.    Kryteriami oceny ofert są:
 
1.Oferowana cena – 60%
 
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru :
                  Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC=    --------------------------------------------------------------------  x waga kryterium 60
                                    Cena badanej oferty
                    
     gdzie: PC  – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
 
2.Długość okresu gwarancji – 10%
 
W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
 
PG=  x waga kryterium 10
 
Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować wykonawca dla robót budowlanych to 24 miesiące. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 m-cy zostanie odrzucona.
 
W przypadku robót budowlanych podanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 36 m-cy.
 
3.Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia  – 20%
 
Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
 
PKR = ilość punktów za wysokość kary umownej określonej w zakresie zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych
 
W powyższym kryterium oceniana będzie wysokość kar umownych za przekroczenie czasu wykonania zamówienia. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
 
Wysokość proponowanych kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia Liczba pkt
Kary umowne w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień późnienia 0 pkt
Kary umowne w wysokości 0,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień Opóźnienia 4 pkt
Kary umowne w wysokości 0,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 8 pkt
Kary umowne w wysokości 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 12 pkt
Kary umowne w wysokości 1,60 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 16 pkt
Kary umowne w wysokości 2,00 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 20 pkt
 
Kary umowne liczone będą w % (podanych w ofercie wykonawcy) od kwoty wynagrodzenia wykonawcy.
 
4.Doświadczenie  – 10%
 
Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
 
PD = doświadczenie mierzone liczbą wykonanych w okresie ostatnich 7 lat prac konserwatorskich polegających na konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto każda.
 
W powyższym kryterium oceniane będzie doświadczenie mierzone liczbą wykonanych w okresie ostatnich 7 lat prac konserwatorskich polegających na konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto każda. Oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Wysokość proponowanych kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia Liczba pkt
3 usługi polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat prac konserwatorskich polegających na konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto każda 0 pkt
4 usługi polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat prac konserwatorskich polegających na konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto każda 5 pkt
5 usług polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat prac konserwatorskich polegających na konserwacji zabytkowych dekoracji ściennych na kwotę minimum 150 000,00 zł brutto każda 10 pkt
 
 
2.        Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
 
PO = PC + PG + PKR+PD
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,
PC – punkty w kryterium Cena,
PG – punkty w kryterium Długość okres gwarancji,
PKR – punkty w kryteriumWysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia
PD – punkty w kryterium Doświadczenie.
 
3.        Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
 
Warunki udziału w postępowaniu
 
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
a.       wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum  3 usług polegających na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych dekoracjach ściennych, na kwotę minimum 150 000 zł brutto każda.
b.       dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
Kierownik prac konserwatorskich– minimum 4 osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 37a-d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zmianami) i/lub w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U 2015 poz. 1505
 
 
Wadium
  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.10.2017 r., do godz. 9:00 w następującej formie:
·         pieniądzu,
·         poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
·         gwarancjach bankowych,
·         gwarancjach ubezpieczeniowych,
·         w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
  1. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego w odrębnej kopercie przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji konieczne jest, abyzawierała klauzulę zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie oraz zostaną złożone w oryginale.
 
Termin składania ofert:
2017-10-02     Godzina 9.00
 
Miejsce składania ofert:
Placówka Zamawiającego tj.:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych OO. Bernardynów
Ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów
 
Termin wykonania zamówienia:
2018-11-30
Cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://www.bernardyni.rzeszow.pl
Warunki zmiany umowy
1.    Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1)    przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Inżyniera Kontraktu przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
2)   przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
3)   przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
4)   przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
5)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
6)   konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 
 
Załączniki do niniejszego ogłoszenia
 
Treść Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania – Wykaz wykonanych prac
Załącznik nr 3 do zapytania – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy
Załącznik nr 4 do zapytania – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 5 do zapytania – Wzór umowy
Załącznik nr 6 do zapytania – Dokumentacja techniczna
 
 
Autor:Klasztor / 2017-09-14
 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.